Sun Jian Yun, Sun Lu Tang’s Daughter performing Sun Style T’ai Chi

(Master Sun Jian Yun 1913 -2003)

This video shows Sun’s daughter performing  part of the hand form, Xing Yi and Sword (jian) form.
[Her given name translates as Sun Cloud Sword]


Direct Link:   www.youtube.com/watch?v=P62j_rWGjaA